Welcome to MenuPages - Please Select a city:

Vinh Kee

 • $$$
  RatingAvg. Dinner Entrée
  $$$$$Greater than $25
  $$$$$18.01 - $25
  $$$$12.01 - $18
  $$$7.01 - $12
  $Less than $7
 • Chinese, Seafood
 • 3103 Graham Rd, Falls Church VA22042 38.865991 -77.194807
 • (At Arlington Blvd)
 • click map to interact
 • (703) 645-0118
 • 0

Khai Yi

Appetizers

1. Cha Giò Chay vegetable spring roll  (1) 1.50
2. Cha Giò egg roll (meat)  (2) 3.95
3. Hap Và Chiên Dumpling steamed/fried pork dumpling  (4) 5.50
4. Tôm Chiên shrimp tempura  (4) 5.50
5. Hoành Thánh Chiên fried wonton  (6) 5.50
6. Càng Cua Boc Tôm stuff crab claw  (5) 6.95
7. Crab Rangoon    6.00
8. Xá Xiú barbecue pork   7.95
9. Heo Quay roast pig   7.95
10. Gà Xì Dau soy sauce chicken (1/4) 7.95 (1/2) 12.95
11. Gà Luoc steamed chicken  (1/2) 12.95
12. Vit Quay roast duck (1/4) 7.95 (1/2) 12.95
13. Any 2 Choice From BBQ Section    13.95
14. Peking Vit peking duck (1/2) 17.95 whole 32.95
15. Phá Lau marinated pork's tongue and stomach   7.95
16. Da Heo & Cu Cai Trang pig's skin & turnips   8.95
17. Da Heo & Huyet Vit pig's skin & duck blood   8.95
18. Ruot Heo Chiên Dòn deep fried pig's intestine   7.95
19. Bò Khô beef brisket   8.95
20. Bò Thap Cam Phá Lau five flavor beef assortment   8.95
21. Sua & Giò Heo Thit Nguoi * jelly fish w/ pork's knuckle   13.95
22. Chim Bo Câu Quay deep fried squab   18.95

Canh

Soup

23. Súp Chua Cay * hot and sour soup  (2) 7.95
24. Canh Rau Thap Cam vegetable soup  (2) 6.95
25. Súp Gà & Ba'p Non creamy chicken corn soup  (2) 7.95
26. Canh Rau Bien & Au Hu pork w/ seaweed and tofu soup  (2) 7.95
27. West Lake Soup   (2) 10.95
28. Súp O Bien seafood soup   10.95
29. Canh Xà Lach Soong & Do Bien watercress seafood soup  (2) 10.95
30. Súp Mang Cua crabmeat asparagus soup  (2) 11.95
31. Súp Bông Bòng Cá crabmeat fish maw soup  (2) 12.95
32. Súp Thit Cua Vi Cá shark fin w/ crabmeat soup  (1) 16.95

Beef

33. Thit Bò Hunan Sauce * hunan beef   11.95
34. Thit Bò Kung Pao Sauce * kung pao beef bo   11.95
35. Thit Bò Xào Cai Làn beef w/ broccoli   11.95
36. Thit Bò Xào Ot Xanh beef w/ green pepper   11.95
37. Thit Bò Xào Gung Hành mongolian beef   11.95
38. Thit Bò Xào Namông Cô & Mang Tuoi beef w/ mushroom & bamboo shoot   11.95
39. Thit Bò Xào Cai Chua stir-fried beef w/ sour cabbage   11.95
40. Thit Bò Xào Kho Hoa stir-fried beef w/ bitter melon   11.95
41. Thit Bò Cam * orange beef   14.95
42. Thit Bò Xào Ram Mè sesame beef   14.95
43. Steak Bò Xào Sauce Tiêu En steak in black pepper sauce   14.95
44. Steak Bò Xào Chua Ngot (H. K. Style) steak in house special sweet & sour sauce   14.95
45. Thit Bò Chiên * crispy shredded beef   14.95
46. Suon Bò Chiên pan-fried ribs   17.95
47. Suon Bò Xào Tiêu En * rib in black pepper sauce   17.95
48. Su On Bò Xào Teriyaki Sauce ribs in special teriyaki sauce   17.95

Heo $10.95

Pork

49. Thit Heo Xào Garlic Tuong * shredded pork in garlic sauce   9.95
50. Thit Heo Xào Cai Chua stir-fried sliced pork w/ sour cabbage   
51. Su On Rang Muoi * deep fried spicy pork chop   
52. Suon Xào Chua Ngot kingdom pork chop   
53. Suon Xào Tuong Ketchup (H. K. Style) sweet & sour rib hong kong style   

Chicken

54. Thit Gà Hunan * hunan chicken   9.95
55. Thit Gà Kung Pao Sauce * kung pao chicken   9.95
56. Thit Gà Xao Cai Làn chicken w/ broccoli   9.95
57. Thit Gà Xáo Nam Rom moo goo gai pan   9.95
58. Thit Gà Xào Nam Ông Cô Mang Tuoi chicken w/ mushroom & bamboo shoots   9.95
59. Thit Gà Hotiêù chicken w/ cashew nuts   11.95
60. Thit Gà Chua Ngot Cay * general tso's chicken   11.95
61. Thit Gà Cam * orange chicken   11.95
62. Thit Gà Xào Mè sesame chicken   11.95
63. Gà Vinh Kee vinh kee crispy chicken  (1/2) 13.95
64. Gà Ha'p Muôi steamed salty chicken  (1/2) 13.95
65. Gà Xào Gung Cay * steamed chicken w/ ginger & scallions in spicy sauce   13.95
66. Gà Hap Gung Hành steamed chicken w/ spice ginger powder sauce  (1/2) 13.95

Tôm, Scallop, Mu.C

Shrimp/ Scallop / Squid

67. Tôm Nho Kung Pao Sauce * kung pao shrimp   12.95
68. Tôm Nho Xào Hot Iêù cashew shrimp   13.95
69. Tôm Rang Muoi (Cóau) * shrimp w/ spiced salt   12.95
70. Tôm (Jumbo) Tuong Gà Sauce shrimp in lobster sauce   13.95
71. Tôm (Jumbo) Garlic Sauce * shrimp in garlic sauce   13.95
72. Tôm (Jumbo) Tuong Hunan hunan shrimp   13.95
73. Tôm (Jumbo) Xào Cai Làn shrimp w/ chinese broccoli   13.95
74. Tôm Xào Hanhao shrimp w/ walnut in mayonnaise   15.95
75. Scallop Xào Lan stir-fried scallop   14.95
76. Scallop Xào Tuong Toi Cay * scallop in garlic sauce   14.95
77. Scallop & Tôm Xào Tuong Toi Cay * scallop & shrimp in garlic sauce   17.95
78. Scallop & Tôm Tuong Hunan * hunan scallop & shrimp   17.95
79. MuC Chiên Dòn Rang Muoi * squid w/ spiced salt   11.95
80. Muc Xào Ot Xanh Tuongen squid w/ bell pepper   11.95
81. Mu C Xào Cai Chua stir-fried squid w/ sour cabbage   11.95
82. Muc Tuoi & Muc Khô Xào Saté * fresh & dry squid in sate sauce   15.95

Ca, Tôm Hùm, Cua

Fish / Lobster / Crab

83. Cá Filet Xào Râu Cai stir-fried fish fillet w/ vegetable   18.95
84. Cá Canada Hap / Chiên steamed / pan fried chili bass w/ ginger & scallions   
85. Cá Luoi Trâu Hap / Chiên steamed / pan fried flounder   
86. Tôm Hùm Xào Gung Hành lobster w/ ginger & scallions   
87. Tôm Hùm Rang Muoi * lobster w/ spiced salt   
88. Cua Canada Xào Gung Hành dungeonese crab w/ ginger & scallions   
89. Cua Canada Rang Muoi Chiên Bo * dungeonese crab w/ spiced salt   
90. Cua Canada Hap Xo Sauce * steam dungeonese crab w/ vermicelli in xo sauce   
91. Cua Lot Chiên Bo * soft-shell crab w/ spiced salt   

Hai Sâm, Bao Ngu Oyster, Nghêu

Sea Cucumber / Abalone / Oyster/Clam

92. Nghêu Xào Tuong En * clams in black bean sauce   13.95
93. Nghêu Xào & Thih Bam * clams w/ minced pork meats   15.95
94. Hào Hap Gung Hành oyster w/ ginger & scallion   
95. Hào Hap Tuongen oyster w/ black bean sauce   
96. Hào Hap Tuong Xo * oyster w/ xo sauce   
97.Hai Sâm Xào Cai Be. Xanh & Nam Ông Cô sea cucumber w mustard green   22.95
98. Bao Ngu Xào Cai Bé Xanh & Nam Ông Cô abalone w/ mustard green & mushroom   23.95
99. Hai Sâm Bao Ngu Xào Cai Bé Xanh & Nam Ông Cô sea cucumber & abalone w/ mustard green   30.95

Rau Cai $8.95

Vegetable

127. Cai Làn Dau Hào chinese broccolli in oyster sauce   
128. Cai Làn / Cai Ngot Xào Toi stir-fried chinese broccolli / you choi   
129. Cai Ngot Dau Hào you choi in oyster sauce   
130. Bông Cai Làn Xào Toi Cay * broccoli in garlic sauce   
131. Cai Xà Lách Soong Xào Toi stir-fried watercress   
132. Cà Tím Xào Sauce Toi Cay * eggplant in garlic suace   
133. Rau Cai Xào Thâp Cam stir-fried mixed vegetables   
134. Ma Po Âu Hu (Không Thit) * ma po tofu (no meat)   8.95
135. Dâu Hu Chiên Dòn Rang Muoi * crispy bean curd   
136. Dau Hu Chiên Xào Cai Ngot Và Nâm Ông Cô bean curd w/ mixed vegetables   
137. Nam Dông Cô Xào Ca Bé Xanh mushroom with mustard green   13.95

Noi

Casserole

138. Noi Gà chicken casserole   13.95
139. Noi Huyet Vit duck's blood w/ ginger & scallions casserole   11.95
140. Noi Chay buddha casserole   11.95
141. Noi Thit Gà Cá Man & Âu Hu bean curd casserole w/ salted fish & minced chicken   14.95
142. Noi Thit Gà Cá Man Cà Tím eggplant casserole w/ salted fish & minced chicken   14.95
143. Noi Bò Khô & Cu Cai Trang beef brisket & turnip casserole   14.95
144. No Dio Bien Thap Cam seafood casserole   15.95
145. Noi Thit Dê goat casserole   17.95
146. Noi Suon Bò Saté * beef & bean vermicellic casserole in satay sauce   16.95
147. Noi Huyet Vit Ruot Già sour cabbage w/ duck blood in pork intestine casserole   17.95
148. Noi Ech frog casserole   16.95
149. Noi Oyster Heo Quay oyster w/ roast pig casserole   17.95
150. Noi Oyster Gung Hành oyster w/ ginger & scallion casserole   17.95
151. Noi Vinh Kee Thâp Cam house special combination casserole   18.95
152. Noi Cá Canada canadian fish casserole w/ bean curd   18.95

Mì, Hu Tieu Xào

Pan Fried Egg / Rice Noodle Hong Kong Style

153. Mì Xào Dòn Xào Thit Bò Ot Xanh, Tuongen pan-fried egg noodle w/ beef in black bean sauce   11.95
154. Mì Xào Dòn Thit Heo pan-fried egg noodle w/ shredded pork   10.95
155. Mì Xào Dòn Xá Xíu pan-fried egg noodle w/ barbecue pork   10.95
156. Mì Xào Dòn Chay pan-fried egg noodle w/ mix vegetables   9.95
157. Mì Xào Mem Xì Dau noodle w/ yellow chives and mushroom   10.95
158. Bún Xào Cari * singapore rice noodles (vermicelli)   10.95
159. Bún Xào Cari Do Bien * singapore rice noodles w/ seafood (vermicelli)   13.95
160. Hu Tieu Xào Cari * dry pan-fried flat rice noodle in curry sauce   10.95
161. Hu Tieu Áp Chao Thit Bò dry beef chow foon   10.95
162. Hu Tieu Xào Thit Bò & Cai Làn pan-fried flat rice noodle w/ beef & chinese broccoli   11.95
163. Cai Làn Hu Tieu Áp Chao Thit Bò dry pan-fried flat rice noodle w/ beef & chinese broccoli   11.95
164. Mì Xào Dòn Do Bien pan-fried egg noodle w/ seafood combination   13.95
165. Mì Xào Dòn Thap Cam (Do Bien & Thit) pan-fried egg noodle w/ seafood & meat combination   13.95
166. Bún Xào Óc Huong He Vàng Tuong Xo * vermicelli w/ conch in xo sauce   22.95
167. Mi Khô Quãng Dông Nâú Thit Cua long life noodle w/ crabmeat   17.95
168. Udon Mi Khô Do Bien Tuong Xo * xo seafood udon   13.95

Com Chiên, Mì Xào Mem

Fried Rice / Lo Mein

169. Com Chiên Rau Cai mixed vegetables fried rice   8.95
170. Com Chiên Thit Gà / Bò / Xá Xíu chicken / beef / roast pork fried rice   8.95
171. Com Chiên Tôm shrimp fried rice   9.95
172. Com Chiên Duong Châu young chow fried rice   9.95
173. Com Chiên Thap Cam combination fried rice (shrimp, beef, & chicken)   10.95
174. Com Chiên Thit Gà Cá Man salted fish chicken fried rice   13.95
175. Com Chiên Cá Man salted fish fried rice   12.95
176. Com Chiên Vinh Kee * vinh kee fried rice   14.95
177. Com Chiên Tay Thi tay ti fried rice   14.95

Com Dia

Rice Platter

178. Com Thit Quay choice: roast pork,barbecue pork,soy chicken, roast duck on steam rice   7.95
178. Chon 1: Heo, Gà, Xá Xíu, Vit extra topic   2.00
179. Com Xào Tôm Trung Gà shrimp & egg on rice   8.95
180. Com Bò Xào Trung Cà Chua tomato beef & egg on rice   8.95
181. Com Bò Khô beef brisket on rice   8.95
182. Com Bò Xào Cai Làn chinese broccolli & beef on rice   8.95
183. Com Bò Xào Cai Chua sour cabbage & beef on rice   8.95
184. Com Xào Thâp Cam Ddo Bien & Thit) combination seafood & meat on rice   10.95

Mi, Hu Tieu Soup

Noodle Soup

185. Mì Tron Gung Hành/ Dau Hào noodle w/ ginger scallion or oyster sauce   6.50
186. Mì Hoành Thánh wonton noodle soup   7.95
extra topic   2.00
187. Mì Sui Cao shrimp dumpling noodle soup   7.95
extra topic   2.00
188. Hoành Thánh Súp shrimp wonton soup   7.95
189. Sui Cao Súp shrimp dumpling soup   7.95
190. Mì Thit Quay choice: roast pork, barbecue pork, soy chicken, roast duck noodle soup   7.95
190. Chon 1: Heo, Gà, Xá Xíu, Vit extra topic   2.00
191. Mì Bò Viên beef ball noodle soup   7.95
192. Mì Cá Viên fish ball noodle soup   7.95
193. Mì Bò Khô beef brisket noodle soup   8.95
194. Mi Lòng Bò, Gan, Ruot Thap Cam flavor beef noodle soup   8.95
195. Mì Nuoc Do Bien seafood noodle soup   10.95

Cháo $6.95

Congee

196. Cháo Da Heo,Muc & Au Phong Thap Cam combination congee w/ pork skin squid, pork & peanut   
197. Cháo Cá fish filet congee (hong kong)   
198. Cháo Thit Bò Bam minced beef congee   
199. Cháo Hot Vit Bách Thao & Thit Heo pork & preserved egg congee   
200.Cháo Gan, Bao Tu Heo Thap Cam combination congee w/ kidney,stomach & liver   
201. Cháo Huyet duck's blood congee   
202. Cháo Gà sliced chicken congee (hong kong)   6.95
203. Dau Cha Quay bread stick   2.00

Chef's Special Recommendation

100. Bò Lá Sách Xào Cai Chua / Ot Xanh sour cabbage/ bell pepper w/ beef tribe   12.95
101. Ruot Già Xào Cai Chua / Ot Xanh sour cabbage / bell pepper w/ stir-fried pig's intestine   12.95
102. Huyêt Xào Bông He duck's blood w/ chive flower   12.95
103. Sua Xào Tôm Và Muc jelly fish w/ shrimp & squid   15.95
104. Dâu Hu Chiên Nhun Tôm bean curd stuffed w/ minced shrimp   13.95
105. Gà, Bò, & Tôm Xào Rau Thap Cam triple delight (shrimp, beef and chicken)   13.95
106. Lu Doi Vit Rang Muo I/ Xào Ot Xanh * deep-fried duck's tounge w/ spiced salt/ bell pepper   15.95
107. Luo I Vit Xào Cai Chua stir-fried duck's tounge w/ sour cabbage   15.95
108. Luo I Vit Xào Bông He stir-fried duck's tounge w/ chive flower   17.95
109. Chân Vit Rút Xuong Xào Ot Xanh stir-fried boneless duck's feet w/ bell pepper   13.95
110. Chân Vit Rút Xuong Xào Cai Chua stir-fried boneless duck's feet w/ sour cabbage   13.95
111. Vinh Kee Ac Bie To Bien Xao house special mixed seafood   14.95
112. To Chim Do Bien mixed seafood in bird's nest   15.95
113. Thit Chiên Don Tam Bao three treasures stuffed w/ minced shrimp   15.95
114. Suon Bò Xào Tép beef rib w/ dry shrimp   17.95
115. Tôm, Muc & Scallop Xào Tâu Hù Chiên fried bean curd w/ shrimp, scallop and squid   17.95
116. Tôm, Muc & Scallop Chiên Dòn * shrimp, scallop and squid w/ spiced salt   15.95
117. Kung Pao Tôm, Scallop & Muc * kung pao shrimp, scallop and squid   16.95
118. Ech Rang Muoi * deep-fried frog w/ spiced salt   15.95
119. Ech Xào He Vàng stir-fried frog w/ yellow chives   17.95
120. Vit Rút Xuong Xào Do Bien seafood combination braised boneless duck   22.95
121. Óc Huong Xào Lan slice conch w/ vegetable   23.95
122. Óc Huong Xào He Vàng stir-fried sliced conch w/ yellow chives   23.95
123. Tôm Xào Tuong Vinh Keeac Biet prawn w/ special vinh kee sauce   22.95
124. Tôm Xào Hot Vit Muoi golden prawn   25.95
125. Cua Canada/Tôm Hùm Xào Tuong Mã Lai * dungueonese crab/lobster in maylaysian style   
126. Rau Muon Xào Tuong Mã Lai * chinese watercress in maylaysian style   

Do Chay

Vegetarian

204. Tôm Xào Cai Làn Chay veggie prawn w/ chinese broccoli   12.95
205. Tôm Xào Cai Làn Chay stir fried veggie prawn   12.95
206. Tôm Xào Cai Chua Chay stir fried veggie prawn w/ sour cabbage   12.95
205. Tôm Xào He Vàng Chay veggie prawn w/ yellow chive   14.95
206. Tôm Xào Bông He Chay veggie prawn w/ chive flower   14.95
207. Tôm Xào Cai Bé Xanh & Nam Ông Cô Chay veggie prawn w/ mustard green and mushroom   12.95
208. Tôm Xào Dot Hoà Làn & Nam Ông Cô Chay veggie prawn w/ snow pea leaf and mushroom   17.95
209. Tôm Xào Cai Làn & Nam Dông Cô Chay veggie prawn w/ chinese broccoli and mushroom   14.95
210. Hu Tieu Xào Chay Tôm Cai Làn pan fried flat rice noodle w/ chinese broccoli   12.95
211. Hu Tieu Áp Chao Chay Tôm dry veggie prawn chow foon   12.95
212. Bao Ngu Xào Cai Bé Xanh & Nam Ðông Cô Chay veggie abalone w/ mustard green and mushroom   12.95
213. Bao Ngu Xào Cai Dot Hoà Làn & Nam Ðông Cô Chay veggie abalone w/ snow pea leaf and mushroom   17.95
214. Bao Ngu Xào Cai Làn & Nam Dông Cô Chay veggie abalone w/ chinese broccoli and mushroom   14.95
215. Bao Ngu Xào Bông He Chay veggie abalone w/ chive flower   14.95
216. Bao Ngu Xào Làn Chay stir fried veggie abalone   12.95
217. Thit Heo Xào He Vàng Chay veggie pork belly w/ yellow chive   14.95
218. Thit Heo Xào Bông He Chay veggie prawn w/ chive flower   14.95
219. Thit Heo Xào Cai Làn Chay veggie pork belly w/ chinese broccoli   12.95
220. Thit Heo & Tôm Xào Cai Làn Chay veggie pork belly & prawn w/ chinese broccoli   17.95
221. Gà Xào Ging Hành Cay Chay veggie steamed chicken w/ ginger & scallions in spicy sauce  (1/2) 12.95
222. Cá Xào Râu Cai Chay stir fried veggie fish w/ green vegetable   12.95
223. Cá Xào Chua Ngot Chay stir fried veggie fish w/ sweet & sour sauce   12.95
224. Bao Ngu Cháo Chay veggie abalone congee w/ mushroom   8.95
225. Cháo Tôm Chay veggie shrimp congee   8.95

Party Menu

Menu For 4 $68

Chon 2 Mon (Heo Quay, Ga Xi Dau, Vit Quay, Xa Xiu, Pha Lau) choice of two bbq meat   
Sup Mang Cua Do Bien (4) seafood w/ asparagus soup   
Cai Ngot Dau Hao you choi in oyster sauce   
Suon Bo Xao Teriyaki Sauce rib in teriyaki sauce   
Ca Luoi Trau Hap / Chien steamed / pan fried flounder   

Menu For 6 $88

Gio Sua Thit Nguoi jelly fish w/ pork knuckle   
Sup Bong Bong Ca Do Bien (6) seafood w/ fish maw soup   
Ca Luoi Trau Hap / Chien steamed / pan fried flounder   
Ga Hap Qui Phi (12) steam house special chicken   
Rau Muon Xao Toi chinese watercress w/ garlic   
Thit Bo Xao Gung Hanh mongolian beef   

Menu For 10 $198

Gio Sua Thit Nguoi, Muc Pha Lau, & Heo Quay jelly fish, marinated cuttle fish, & roast pig   
Sup Bong Bong Ca (10) crabmeat w/ fish maw soup   
Rau Muon Xao Thit Bo chinese watercress w/ beef   
Suon Rang Muoi spicy pork chop   
Ga Vinh Kee Chien Gion vinh kee crispy chicken   
Bao Ngu Xao Cai Be Xanh & Nam Dong Co mustard green & mushroom stir fried w/ abalone   
2 Con Tom Hum Xao Gung Hanh two lobster stir fried w/ ginger & scallion   
Ca Luoi Trau Chien Gion Xao 2 Mong fried grey sole two styles   
Com Chien Tay Thi tay ti fried rice   

 

Soda

Diet Coke    1.95
Ginger Ale    1.95
Orange Soda    1.95
Sprite    1.95
Nestea Ice Tea    1.95
Coke    1.95
Soy Bean Milk    1.95
   2.25
Orange Juice café   2.95
Apple Juice    

Beer

Tsing Tao    4.25
Heineken    4.25
Corona    4.25
Budweiser    3.75
Bud Light    3.75

Wine By The Glass $6.95

Cabernet Sauvignon    
Merlot    
Chardonnary    
White Zinfandel    
Sake    
* Hot & Spicy.
Vinh Kee
3103 Graham Rd
At Arlington Blvd
(703) 645-0118
Advertising
© 2015 GrubHub, Inc. All rights reserved.