Welcome to MenuPages - Please Select a city:

Vinh Kee

  • $
  • Chinese, Seafood
  • 3103 Graham Rd, Falls Church 22042 38.8655 -77.194668
  • (At Arlington Blvd)
  • click map to interact
  • (703) 645-0118
  • 0

Khai Yi

1. Cha Giò Chay vegetable spring roll   (1) 1.50
2. Cha Giò egg roll (meat)   (2) 3.95
3. Hap Và Chiên Dumpling steamed/fried pork dumpling   (4) 5.50
4. Tôm Chiên shrimp tempura   (4) 5.50
5. Hoành Thánh Chiên fried wonton   (6) 5.50
6. Càng Cua Boc Tôm stuff crab claw   (5) 6.95
7. Crab Rangoon     6.00
8. Xá Xiú barbecue pork    7.95
9. Heo Quay roast pig    7.95
10. Gà Xì Dau soy sauce chicken   (1/4) 7.95 (1/2) 12.95
11. Gà Luoc steamed chicken   (1/2) 12.95
12. Vit Quay roast duck   (1/4) 7.95 (1/2) 12.95
13. Any 2 Choice From BBQ Section     13.95
14. Peking Vit peking duck   (1/2) 17.95 whole 32.95
15. Phá Lau marinated pork's tongue and stomach    7.95
16. Da Heo & Cu Cai Trang pig's skin & turnips    8.95
17. Da Heo & Huyet Vit pig's skin & duck blood    8.95
18. Ruot Heo Chiên Dòn deep fried pig's intestine    7.95
19. Bò Khô beef brisket    8.95
20. Bò Thap Cam Phá Lau five flavor beef assortment    8.95
21. Sua & Giò Heo Thit Nguoi * jelly fish w/ pork's knuckle    13.95
22. Chim Bo Câu Quay deep fried squab    18.95

Canh

23. Súp Chua Cay * hot and sour soup   (2) 7.95
24. Canh Rau Thap Cam vegetable soup   (2) 6.95
25. Súp Gà & Ba'p Non creamy chicken corn soup   (2) 7.95
26. Canh Rau Bien & Au Hu pork w/ seaweed and tofu soup   (2) 7.95
27. West Lake Soup    (2) 10.95
28. Súp O Bien seafood soup    10.95
29. Canh Xà Lach Soong & Do Bien watercress seafood soup   (2) 10.95
30. Súp Mang Cua crabmeat asparagus soup   (2) 11.95
31. Súp Bông Bòng Cá crabmeat fish maw soup   (2) 12.95
32. Súp Thit Cua Vi Cá shark fin w/ crabmeat soup   (1) 16.95

33. Thit Bò Hunan Sauce * hunan beef    11.95
34. Thit Bò Kung Pao Sauce * kung pao beef bo    11.95
35. Thit Bò Xào Cai Làn beef w/ broccoli    11.95
36. Thit Bò Xào Ot Xanh beef w/ green pepper    11.95
37. Thit Bò Xào Gung Hành mongolian beef    11.95
38. Thit Bò Xào Namông Cô & Mang Tuoi beef w/ mushroom & bamboo shoot    11.95
39. Thit Bò Xào Cai Chua stir-fried beef w/ sour cabbage    11.95
40. Thit Bò Xào Kho Hoa stir-fried beef w/ bitter melon    11.95
41. Thit Bò Cam * orange beef    14.95
42. Thit Bò Xào Ram Mè sesame beef    14.95
43. Steak Bò Xào Sauce Tiêu En steak in black pepper sauce    14.95
44. Steak Bò Xào Chua Ngot (H. K. Style) steak in house special sweet & sour sauce    14.95
45. Thit Bò Chiên * crispy shredded beef    14.95
46. Suon Bò Chiên pan-fried ribs    17.95
47. Suon Bò Xào Tiêu En * rib in black pepper sauce    17.95
48. Su On Bò Xào Teriyaki Sauce ribs in special teriyaki sauce    17.95

Heo $10.95

49. Thit Heo Xào Garlic Tuong * shredded pork in garlic sauce    9.95
50. Thit Heo Xào Cai Chua stir-fried sliced pork w/ sour cabbage  
51. Su On Rang Muoi * deep fried spicy pork chop  
52. Suon Xào Chua Ngot kingdom pork chop  
53. Suon Xào Tuong Ketchup (H. K. Style) sweet & sour rib hong kong style  

54. Thit Gà Hunan * hunan chicken    9.95
55. Thit Gà Kung Pao Sauce * kung pao chicken    9.95
56. Thit Gà Xao Cai Làn chicken w/ broccoli    9.95
57. Thit Gà Xáo Nam Rom moo goo gai pan    9.95
58. Thit Gà Xào Nam Ông Cô Mang Tuoi chicken w/ mushroom & bamboo shoots    9.95
59. Thit Gà Hotiêù chicken w/ cashew nuts    11.95
60. Thit Gà Chua Ngot Cay * general tso's chicken    11.95
61. Thit Gà Cam * orange chicken    11.95
62. Thit Gà Xào Mè sesame chicken    11.95
63. Gà Vinh Kee vinh kee crispy chicken   (1/2) 13.95
64. Gà Ha'p Muôi steamed salty chicken   (1/2) 13.95
65. Gà Xào Gung Cay * steamed chicken w/ ginger & scallions in spicy sauce    13.95
66. Gà Hap Gung Hành steamed chicken w/ spice ginger powder sauce   (1/2) 13.95

Tôm, Scallop, Mu.C

67. Tôm Nho Kung Pao Sauce * kung pao shrimp    12.95
68. Tôm Nho Xào Hot Iêù cashew shrimp    13.95
69. Tôm Rang Muoi (Cóau) * shrimp w/ spiced salt    12.95
70. Tôm (Jumbo) Tuong Gà Sauce shrimp in lobster sauce    13.95
71. Tôm (Jumbo) Garlic Sauce * shrimp in garlic sauce    13.95
72. Tôm (Jumbo) Tuong Hunan hunan shrimp    13.95
73. Tôm (Jumbo) Xào Cai Làn shrimp w/ chinese broccoli    13.95
74. Tôm Xào Hanhao shrimp w/ walnut in mayonnaise    15.95
75. Scallop Xào Lan stir-fried scallop    14.95
76. Scallop Xào Tuong Toi Cay * scallop in garlic sauce    14.95
77. Scallop & Tôm Xào Tuong Toi Cay * scallop & shrimp in garlic sauce    17.95
78. Scallop & Tôm Tuong Hunan * hunan scallop & shrimp    17.95
79. MuC Chiên Dòn Rang Muoi * squid w/ spiced salt    11.95
80. Muc Xào Ot Xanh Tuongen squid w/ bell pepper    11.95
81. Mu C Xào Cai Chua stir-fried squid w/ sour cabbage    11.95
82. Muc Tuoi & Muc Khô Xào Saté * fresh & dry squid in sate sauce    15.95

Ca, Tôm Hùm, Cua

83. Cá Filet Xào Râu Cai stir-fried fish fillet w/ vegetable    18.95
84. Cá Canada Hap / Chiên steamed / pan fried chili bass w/ ginger & scallions  
85. Cá Luoi Trâu Hap / Chiên steamed / pan fried flounder  
86. Tôm Hùm Xào Gung Hành lobster w/ ginger & scallions  
87. Tôm Hùm Rang Muoi * lobster w/ spiced salt  
88. Cua Canada Xào Gung Hành dungeonese crab w/ ginger & scallions  
89. Cua Canada Rang Muoi Chiên Bo * dungeonese crab w/ spiced salt  
90. Cua Canada Hap Xo Sauce * steam dungeonese crab w/ vermicelli in xo sauce  
91. Cua Lot Chiên Bo * soft-shell crab w/ spiced salt  

Hai Sâm, Bao Ngu Oyster, Nghêu

92. Nghêu Xào Tuong En * clams in black bean sauce    13.95
93. Nghêu Xào & Thih Bam * clams w/ minced pork meats    15.95
94. Hào Hap Gung Hành oyster w/ ginger & scallion  
95. Hào Hap Tuongen oyster w/ black bean sauce  
96. Hào Hap Tuong Xo * oyster w/ xo sauce  
97.Hai Sâm Xào Cai Be. Xanh & Nam Ông Cô sea cucumber w mustard green    22.95
98. Bao Ngu Xào Cai Bé Xanh & Nam Ông Cô abalone w/ mustard green & mushroom    23.95
99. Hai Sâm Bao Ngu Xào Cai Bé Xanh & Nam Ông Cô sea cucumber & abalone w/ mustard green    30.95

Rau Cai $8.95

127. Cai Làn Dau Hào chinese broccolli in oyster sauce  
128. Cai Làn / Cai Ngot Xào Toi stir-fried chinese broccolli / you choi  
129. Cai Ngot Dau Hào you choi in oyster sauce  
130. Bông Cai Làn Xào Toi Cay * broccoli in garlic sauce  
131. Cai Xà Lách Soong Xào Toi stir-fried watercress  
132. Cà Tím Xào Sauce Toi Cay * eggplant in garlic suace  
133. Rau Cai Xào Thâp Cam stir-fried mixed vegetables  
134. Ma Po Âu Hu (Không Thit) * ma po tofu (no meat)    8.95
135. Dâu Hu Chiên Dòn Rang Muoi * crispy bean curd  
136. Dau Hu Chiên Xào Cai Ngot Và Nâm Ông Cô bean curd w/ mixed vegetables  
137. Nam Dông Cô Xào Ca Bé Xanh mushroom with mustard green    13.95

Noi

138. Noi Gà chicken casserole    13.95
139. Noi Huyet Vit duck's blood w/ ginger & scallions casserole    11.95
140. Noi Chay buddha casserole    11.95
141. Noi Thit Gà Cá Man & Âu Hu bean curd casserole w/ salted fish & minced chicken    14.95
142. Noi Thit Gà Cá Man Cà Tím eggplant casserole w/ salted fish & minced chicken    14.95
143. Noi Bò Khô & Cu Cai Trang beef brisket & turnip casserole    14.95
144. No Dio Bien Thap Cam seafood casserole    15.95
145. Noi Thit Dê goat casserole    17.95
146. Noi Suon Bò Saté * beef & bean vermicellic casserole in satay sauce    16.95
147. Noi Huyet Vit Ruot Già sour cabbage w/ duck blood in pork intestine casserole    17.95
148. Noi Ech frog casserole    16.95
149. Noi Oyster Heo Quay oyster w/ roast pig casserole    17.95
150. Noi Oyster Gung Hành oyster w/ ginger & scallion casserole    17.95
151. Noi Vinh Kee Thâp Cam house special combination casserole    18.95
152. Noi Cá Canada canadian fish casserole w/ bean curd    18.95

Mì, Hu Tieu Xào

153. Mì Xào Dòn Xào Thit Bò Ot Xanh, Tuongen pan-fried egg noodle w/ beef in black bean sauce    11.95
154. Mì Xào Dòn Thit Heo pan-fried egg noodle w/ shredded pork    10.95
155. Mì Xào Dòn Xá Xíu pan-fried egg noodle w/ barbecue pork    10.95
156. Mì Xào Dòn Chay pan-fried egg noodle w/ mix vegetables    9.95
157. Mì Xào Mem Xì Dau noodle w/ yellow chives and mushroom    10.95
158. Bún Xào Cari * singapore rice noodles (vermicelli)    10.95
159. Bún Xào Cari Do Bien * singapore rice noodles w/ seafood (vermicelli)    13.95
160. Hu Tieu Xào Cari * dry pan-fried flat rice noodle in curry sauce    10.95
161. Hu Tieu Áp Chao Thit Bò dry beef chow foon    10.95
162. Hu Tieu Xào Thit Bò & Cai Làn pan-fried flat rice noodle w/ beef & chinese broccoli    11.95
163. Cai Làn Hu Tieu Áp Chao Thit Bò dry pan-fried flat rice noodle w/ beef & chinese broccoli    11.95
164. Mì Xào Dòn Do Bien pan-fried egg noodle w/ seafood combination    13.95
165. Mì Xào Dòn Thap Cam (Do Bien & Thit) pan-fried egg noodle w/ seafood & meat combination    13.95
166. Bún Xào Óc Huong He Vàng Tuong Xo * vermicelli w/ conch in xo sauce    22.95
167. Mi Khô Quãng Dông Nâú Thit Cua long life noodle w/ crabmeat    17.95
168. Udon Mi Khô Do Bien Tuong Xo * xo seafood udon    13.95

Com Chiên, Mì Xào Mem

169. Com Chiên Rau Cai mixed vegetables fried rice    8.95
170. Com Chiên Thit Gà / Bò / Xá Xíu chicken / beef / roast pork fried rice    8.95
171. Com Chiên Tôm shrimp fried rice    9.95
172. Com Chiên Duong Châu young chow fried rice    9.95
173. Com Chiên Thap Cam combination fried rice (shrimp, beef, & chicken)    10.95
174. Com Chiên Thit Gà Cá Man salted fish chicken fried rice    13.95
175. Com Chiên Cá Man salted fish fried rice    12.95
176. Com Chiên Vinh Kee * vinh kee fried rice    14.95
177. Com Chiên Tay Thi tay ti fried rice    14.95

Com Dia

178. Com Thit Quay choice: roast pork,barbecue pork,soy chicken, roast duck on steam rice    7.95
178. Chon 1: Heo, Gà, Xá Xíu, Vit extra topic    2.00
179. Com Xào Tôm Trung Gà shrimp & egg on rice    8.95
180. Com Bò Xào Trung Cà Chua tomato beef & egg on rice    8.95
181. Com Bò Khô beef brisket on rice    8.95
182. Com Bò Xào Cai Làn chinese broccolli & beef on rice    8.95
183. Com Bò Xào Cai Chua sour cabbage & beef on rice    8.95
184. Com Xào Thâp Cam Ddo Bien & Thit) combination seafood & meat on rice    10.95

Mi, Hu Tieu Soup

185. Mì Tron Gung Hành/ Dau Hào noodle w/ ginger scallion or oyster sauce    6.50
186. Mì Hoành Thánh wonton noodle soup    7.95
186. Mì Hoành Thánh extra topic    2.00
187. Mì Sui Cao shrimp dumpling noodle soup    7.95
187. Mì Sui Cao extra topic    2.00
188. Hoành Thánh Súp shrimp wonton soup    7.95
189. Sui Cao Súp shrimp dumpling soup    7.95
190. Mì Thit Quay choice: roast pork, barbecue pork, soy chicken, roast duck noodle soup    7.95
190. Chon 1: Heo, Gà, Xá Xíu, Vit extra topic    2.00
191. Mì Bò Viên beef ball noodle soup    7.95
192. Mì Cá Viên fish ball noodle soup    7.95
193. Mì Bò Khô beef brisket noodle soup    8.95
194. Mi Lòng Bò, Gan, Ruot Thap Cam flavor beef noodle soup    8.95
195. Mì Nuoc Do Bien seafood noodle soup    10.95

Cháo $6.95

196. Cháo Da Heo,Muc & Au Phong Thap Cam combination congee w/ pork skin squid, pork & peanut  
197. Cháo Cá fish filet congee (hong kong)  
198. Cháo Thit Bò Bam minced beef congee  
199. Cháo Hot Vit Bách Thao & Thit Heo pork & preserved egg congee  
200.Cháo Gan, Bao Tu Heo Thap Cam combination congee w/ kidney,stomach & liver  
201. Cháo Huyet duck's blood congee  
202. Cháo Gà sliced chicken congee (hong kong)    6.95
203. Dau Cha Quay bread stick    2.00

Chef's Special Recommendation

100. Bò Lá Sách Xào Cai Chua / Ot Xanh sour cabbage/ bell pepper w/ beef tribe    12.95
101. Ruot Già Xào Cai Chua / Ot Xanh sour cabbage / bell pepper w/ stir-fried pig's intestine    12.95
102. Huyêt Xào Bông He duck's blood w/ chive flower    12.95
103. Sua Xào Tôm Và Muc jelly fish w/ shrimp & squid    15.95
104. Dâu Hu Chiên Nhun Tôm bean curd stuffed w/ minced shrimp    13.95
105. Gà, Bò, & Tôm Xào Rau Thap Cam triple delight (shrimp, beef and chicken)    13.95
106. Lu Doi Vit Rang Muo I/ Xào Ot Xanh * deep-fried duck's tounge w/ spiced salt/ bell pepper    15.95
107. Luo I Vit Xào Cai Chua stir-fried duck's tounge w/ sour cabbage    15.95
108. Luo I Vit Xào Bông He stir-fried duck's tounge w/ chive flower    17.95
109. Chân Vit Rút Xuong Xào Ot Xanh stir-fried boneless duck's feet w/ bell pepper    13.95
110. Chân Vit Rút Xuong Xào Cai Chua stir-fried boneless duck's feet w/ sour cabbage    13.95
111. Vinh Kee Ac Bie To Bien Xao house special mixed seafood    14.95
112. To Chim Do Bien mixed seafood in bird's nest    15.95
113. Thit Chiên Don Tam Bao three treasures stuffed w/ minced shrimp    15.95
114. Suon Bò Xào Tép beef rib w/ dry shrimp    17.95
115. Tôm, Muc & Scallop Xào Tâu Hù Chiên fried bean curd w/ shrimp, scallop and squid    17.95
116. Tôm, Muc & Scallop Chiên Dòn * shrimp, scallop and squid w/ spiced salt    15.95
117. Kung Pao Tôm, Scallop & Muc * kung pao shrimp, scallop and squid    16.95
118. Ech Rang Muoi * deep-fried frog w/ spiced salt    15.95
119. Ech Xào He Vàng stir-fried frog w/ yellow chives    17.95
120. Vit Rút Xuong Xào Do Bien seafood combination braised boneless duck    22.95
121. Óc Huong Xào Lan slice conch w/ vegetable    23.95
122. Óc Huong Xào He Vàng stir-fried sliced conch w/ yellow chives    23.95
123. Tôm Xào Tuong Vinh Keeac Biet prawn w/ special vinh kee sauce    22.95
124. Tôm Xào Hot Vit Muoi golden prawn    25.95
125. Cua Canada/Tôm Hùm Xào Tuong Mã Lai * dungueonese crab/lobster in maylaysian style  
126. Rau Muon Xào Tuong Mã Lai * chinese watercress in maylaysian style  

Do Chay

204. Tôm Xào Cai Làn Chay veggie prawn w/ chinese broccoli    12.95
205. Tôm Xào Cai Làn Chay stir fried veggie prawn    12.95
206. Tôm Xào Cai Chua Chay stir fried veggie prawn w/ sour cabbage    12.95
205. Tôm Xào He Vàng Chay veggie prawn w/ yellow chive    14.95
206. Tôm Xào Bông He Chay veggie prawn w/ chive flower    14.95
207. Tôm Xào Cai Bé Xanh & Nam Ông Cô Chay veggie prawn w/ mustard green and mushroom    12.95
208. Tôm Xào Dot Hoà Làn & Nam Ông Cô Chay veggie prawn w/ snow pea leaf and mushroom    17.95
209. Tôm Xào Cai Làn & Nam Dông Cô Chay veggie prawn w/ chinese broccoli and mushroom    14.95
210. Hu Tieu Xào Chay Tôm Cai Làn pan fried flat rice noodle w/ chinese broccoli    12.95
211. Hu Tieu Áp Chao Chay Tôm dry veggie prawn chow foon    12.95
212. Bao Ngu Xào Cai Bé Xanh & Nam Ðông Cô Chay veggie abalone w/ mustard green and mushroom    12.95
213. Bao Ngu Xào Cai Dot Hoà Làn & Nam Ðông Cô Chay veggie abalone w/ snow pea leaf and mushroom    17.95
214. Bao Ngu Xào Cai Làn & Nam Dông Cô Chay veggie abalone w/ chinese broccoli and mushroom    14.95
215. Bao Ngu Xào Bông He Chay veggie abalone w/ chive flower    14.95
216. Bao Ngu Xào Làn Chay stir fried veggie abalone    12.95
217. Thit Heo Xào He Vàng Chay veggie pork belly w/ yellow chive    14.95
218. Thit Heo Xào Bông He Chay veggie prawn w/ chive flower    14.95
219. Thit Heo Xào Cai Làn Chay veggie pork belly w/ chinese broccoli    12.95
220. Thit Heo & Tôm Xào Cai Làn Chay veggie pork belly & prawn w/ chinese broccoli    17.95
221. Gà Xào Ging Hành Cay Chay veggie steamed chicken w/ ginger & scallions in spicy sauce   (1/2) 12.95
222. Cá Xào Râu Cai Chay stir fried veggie fish w/ green vegetable    12.95
223. Cá Xào Chua Ngot Chay stir fried veggie fish w/ sweet & sour sauce    12.95
224. Bao Ngu Cháo Chay veggie abalone congee w/ mushroom    8.95
225. Cháo Tôm Chay veggie shrimp congee    8.95

Menu For 4 $68

Chon 2 Mon (Heo Quay, Ga Xi Dau, Vit Quay, Xa Xiu, Pha Lau) choice of two bbq meat  
Sup Mang Cua Do Bien (4) seafood w/ asparagus soup  
Cai Ngot Dau Hao you choi in oyster sauce  
Suon Bo Xao Teriyaki Sauce rib in teriyaki sauce  
Ca Luoi Trau Hap / Chien steamed / pan fried flounder  

Menu For 6 $88

Gio Sua Thit Nguoi jelly fish w/ pork knuckle  
Sup Bong Bong Ca Do Bien (6) seafood w/ fish maw soup  
Ca Luoi Trau Hap / Chien steamed / pan fried flounder  
Ga Hap Qui Phi (12) steam house special chicken  
Rau Muon Xao Toi chinese watercress w/ garlic  
Thit Bo Xao Gung Hanh mongolian beef  

Menu For 10 $198

Gio Sua Thit Nguoi, Muc Pha Lau, & Heo Quay jelly fish, marinated cuttle fish, & roast pig  
Sup Bong Bong Ca (10) crabmeat w/ fish maw soup  
Rau Muon Xao Thit Bo chinese watercress w/ beef  
Suon Rang Muoi spicy pork chop  
Ga Vinh Kee Chien Gion vinh kee crispy chicken  
Bao Ngu Xao Cai Be Xanh & Nam Dong Co mustard green & mushroom stir fried w/ abalone  
2 Con Tom Hum Xao Gung Hanh two lobster stir fried w/ ginger & scallion  
Ca Luoi Trau Chien Gion Xao 2 Mong fried grey sole two styles  
Com Chien Tay Thi tay ti fried rice  

Soda

Diet Coke     1.95
Ginger Ale     1.95
Orange Soda     1.95
Sprite     1.95
Nestea Ice Tea     1.95
Coke     1.95
Soy Bean Milk     1.95
Soy Bean Milk     2.25
Orange Juice café    2.95
Apple Juice   

Beer

Tsing Tao     4.25
Heineken     4.25
Corona     4.25
Budweiser     3.75
Bud Light     3.75

Wine By The Glass $6.95

Cabernet Sauvignon   
Merlot   
Chardonnary   
White Zinfandel   
Sake   

 

Vinh Kee
3103 Graham Rd
At Arlington Blvd
(703) 645-0118
Advertising
© 2018 Grubhub, Inc. All rights reserved.